Nie chcę iść do wojska, co robić?

Odroczenie można dostać z powodu:

1) wybór na posła – na czas pełnienia mandatu,
2) kandydowanie do Sejmu – na czas trwania kampanii wyborczej,
3) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
5) pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
6)pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty drugi rok życia.
2. Odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia.
3. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej można udzielić również ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie zasadniczej służby wojskowej.
4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.
5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, udziela się tylko jeden raz w wymiarze od trzech do dwunastu miesięcy.
6. Skreślenie z listy studentów albo wydalenie ze studiów powodują utratę udzielonego odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania nauki.
7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, po zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).

Wyciąg ze stronki: [owojsku.webpark.pl/jakuniknac.htm] —> W ogóle to całkiem ciekawa stronka,wiec polecam ją każdemu niesiedzącemu w tematach wojskowych

Dla bardziej ambitnych:: [lex.sztab.org/ustawa-obronaRP.htm]

Mam kat.A ale nie chce iść do wojska, co wtedy???

Napisane przez FIGHTERA:


TUTAJ DLA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY KATEGORIĘ A I CHCĄ JĄ ZMIENIĆ

Jeśli przed długi okres czasu nie stawiasz sie na wezwania WKU to WKU najprawdopodobniej wystąpi z wnioskiem do Prokuratury,ktora z kolei moze wysłać za Tobą list gończy.Mozesz wowczas zostać doprowadzony siłą przez Policję bądż tez żandarmerie wojskową.Jesli mieszkasz poza granicami kraju i ( co istotne) nie jestes zameldowany w Polsce to nic Ci nie zrobią,jesli natomiast jestes zameldowany w Polsce, mogą Cie ścigać.

Sprawa ze szkołą wyglada tak ze teraz NIE MA limitu wieku poboru do zasadniczej służby i WKU moze powołać nawet 35 latka – zasadnicza sluzba trwa 9 miesiecy a dla osob po studiach jest to 3 miesiące.

Kazdemu przysluguje takze raz odroczenie na okres 1 roku, tyle ze WKU musi na to wyrazic zgodę i zwykle musimy podac wazny cel ( np. urodzenie dziecka itd)

Mozemy tez gdy juz otrzymamy wezwanie do wojska prosic o zmiane kategorii – w tym celu skladamy podanie do Komendanta WKU w celu skierowania na ponowna komisje lekarska w celu orzeczenia kategorii zdrowia, do zaswiadczenia dołączyć musimy chociaz jedno zaswiadczenie lekarskie.

Ponowna komisja jest specjalistyczna,ze specjalistycznymi badaniami medycznymi ( najczesciej w szpitalu wojskowym) i tamtejsi lekarze orzekaja czy dostaniesz A,B,D,E

A – zdolny do zasadniczej służby wojskowej

B – czasowo niezdolny

D – niezdolny w czasie pokoju

E – całkowicie niezdolny

OD orzeczenia TWKL w sprawie kategorii mozemy sie odwoływac w okresie do 14 dni od daty wydania zaświadczenia.

jesli np. masz juz kat. A i chcesz ja zmienić i przed TWKL przedstawisz papiery ze masz astme to oni i tak odeslą Cie na badania do specjalisty w szpitalu wojskowym i z wynikami tamtych badań wracasz do TWKL – oni po zapoznaniu się z wynikami badań ze szpitala wojskowego w okresie do 30 dni ( z tym bywa róznie) przyślą Ci pocztą decyzję o przyznaniu kategorii, od decyzji TWKL przysługuje Ci odwołanie ( bo mozesz sie nie zgadzać z ich decyzją) wówczas jesteś kierowany do RWKL

A może przeszkolenie wojskowe na studiach???

System przeszkalania wojskowego studentów składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy – polega na odbyciu zajęć z dodatkowego przedmiotu (nieobowiązkowego) przysposobienia obronnego w czasie trwania studiów w szkole wyższej. Edukacja w ramach przysposobienia obronnego obejmie przede wszystkim szeroko pojętą wiedzę obronną z zakresu bezpieczeństwa państwa. Etap ten kończy się egzaminem prowadzonym przez komisję wyznaczoną przez rektorów szkół wyższych. Koszty prowadzenia przysposobienia obronnego i egzaminów obciąża właściwych Ministrów, którym podlegają szkoły wyższe, a organem właściwym do organizacji przysposobienia obronnego na szczeblu uczelni jest rektor tej szkoły.
Podstawa prawna:
art. 166 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. Nr 174 poz. 1686, z późn. zm.). Studenci lub studentki mogą odbyć w trybie ochotniczym przysposobienie obronne po złożeniu wniosku do rektora szkoły wyższej do dnia 31 października 2007 roku, jeżeli są studentami lub studentkami studiów wyższych zawodowych, a do dnia 31 marca w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Przedmiot ten trwa jeden semestr. Zgodnie z § 6 ust. 1 powyższego rozporządzenia, egzaminy z przysposobienia obronnego studentów i studentek wyższych studiów zawodowych powinny być przeprowadzone do dnia 31 marca, a dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych do dnia 30 września. W przypadku gdy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim, egzaminy powinny być przeprowadzone do dnia 30 września dla studentów i studentek studiów wyższych zawodowych i do dnia 31 marca dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich.
Nie przystąpienie lub nie zdanie egzaminów przez studentów lub studentki z przedmiotu przysposobienie obronne, na podstawie § 6 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, nie ma wpływu na zaliczenie semestru (roku studiów).
Etap drugi – polega na odbyciu przeszkolenia wojskowego studentów
w wytypowanych centrach szkolenia. Etap ten realizowany jest w okresie wakacyjnej przerwy międzysemestralnej i prowadzony jest w jednym z dwóch 6-tygodniowych turnusów (do wyboru zainteresowanych, według ustaleń z wojskowym komendantem uzupełnień). Etap ten stanowi realizację obowiązku służby wojskowej.
Podstawa prawna:
art. 93a-e i 94 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 103, poz. 956, z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1579, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 93b ust. 1-2 ustawy, student – ochotnik może być powołany do odbycia 6-tygodniowego przeszkolenia wojskowego w jednostce wojskowej jeżeli zdał egzamin z przysposobienia obronnego i złożył w terminie 1 miesiąca od dnia zdania egzaminu, udokumentowany wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.
O powołaniu do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów – ochotników decydują potrzeby Sił Zbrojnych, a decyzje w tych sprawach (przeznaczenie, typowanie, powołanie) wydaje wojskowy komendant uzupełnień. Studenci, którzy zostaną przeznaczeni do odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają powołaniu na to przeszkolenie w okresie letniej przerwy wakacyjnej drugiego lub trzeciego roku studiów pierwszego stopnia albo trzeciego lub następnych lat jednolitych studiów magisterskich.
Na przeszkolenie wojskowe, na podstawie art. 93a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się tylko studentów będących poborowymi, zdolnych do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „A”). Zapis ten nie ma zastosowania do studentek, które z mocy ustawy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej. Wyjątek stanowią jedynie kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, które na podstawie art. 48 ust.1 i 1a cytowanej ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660 i poz. 803), mogą być powołane do służby wojskowej, w tym również na przeszkolenie wojskowe.
Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie trwania studiów i zdali egzamin końcowy, przenoszeni są do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego z dniem ukończenia tego przeszkolenia i od tego dnia posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Natomiast ci którzy nie zaliczyli egzaminu końcowego na stopień podoficera przenoszeni są po odbyciu przeszkolenia do rezerwy w stopniu szeregowego. Ponadto, na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych, studentów, którzy nie zdali egzaminów końcowych pozbawia się tytułu podchorążego.
W przypadku nie ukończenia studiów przez studenta, który odbył przeszkolenie wojskowe, zachowuje on posiadany stopień i tytuł podchorążego (jeśli zdał egzamin kończący przysposobienie wojskowe) lub tylko stopień szeregowego bez tytułu podchorążego (jeśli nie zdał tego egzaminu). Kapral podchorąży rezerwy nie będący absolwentem szkoły wyższej nie może być powołany na kurs oficerski, z uwagi na fakt nie spełniania wymogu posiadania wykształcenia wyższego.
Ta grupa żołnierzy rezerwy stanowi zasoby wyszkolonych rezerw osobowych i będzie wykorzystana do nadania przydziałów mobilizacyjnych na podstawowe stanowiska podoficerskie, a szeregowi pozbawieni tytułu podchorążego na stanowiska szeregowych.
Studenci, którzy odbędą przysposobienie obronne i zdadzą egzamin, a następnie złożą wniosek do WKU o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, ale nie zostaną powołani na to przeszkolenie z przyczyn od nich niezależnych, przenoszeni są do rezerwy w stopniu szeregowego z dniem stania się absolwentem szkoły wyższej.

Wyciąg ze stronki: [http://www.mon.gov.pl/pl/strona/92/PG_124_125]

temat przydatny: [http://www.sfd.pl/WOJSKO_%21%21-t359741.html]

QUEBLO/www.sfd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *